Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego strefacyfrowejrodziny.pl 

Produkty i treści cyfrowe oferowane w sklepie na www.strefacyfrowejrodziny.pl sprzedawane są przez Beatę Sobczyk, prowadzącą działalność gospodarczą NIP: 521 299 0145, REGON: 146752913. 

Kontakt ze Sprzedającą: 

Email: kontakt@strefacyfrowejrodziny.pl

Tel: 501 314 497

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

I. Definicje użyte w Regulaminie

 1. Regulamin Sklepu – niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” zawiera warunki i zasady sprzedaży produktów i treści cyfrowych przez Sklep. 

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.strefacyfrowejrodziny.pl  sprzedający towary i treści cyfrowe za pośrednictwem Internetu. Właścicielem sklepu jest Beata Sobczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BS Online – Beata Sobczyk z siedzibą przy ul. Kompanii Jerzyków 2/2 w Latchorzewie, kod pocztowy: 05-082 Latchorzew, NIP: 521 299 0145, REGON: 146752913. 

 1. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupów spełniająca warunki Regulaminu i na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu.
 3. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu, cena);
 4. Umowa – umowa zawierana na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a www.strefacyfrowejrodziny.pl  zwanym dalej Sklepem. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski i zagranicą. Umowa zostaje zawarta w wyniku złożenia zamówienia (po akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta), oraz otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany adres mailowy. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Rejestracja – na Rejestrację składają się w szczególności wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Sklepu, weryfikacja danych podanych przez Klienta za pomocą poczty elektronicznej, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, oraz w Polityce Prywatności.
 6. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep przygotuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
 7. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej w celach niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna, korzystająca ze Sklepu i  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;
 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
 10. Produkt – Towar lub Usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej; 
 11. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego, np. e-book, nagranie, materiały pdf;
 12. Usługa cyfrowa – usługa wymiany treści wideo i audio oraz inne usługi przechowywania plików on-line, pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej. 
 13. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie; 
 14. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

II. Postanowienia ogólne

 1. Przepisy zawarte w Regulaminie określają zakres i warunki korzystania ze Sklepu przez Klienta.
 2. Dokonując rejestracji i zamawiając towar Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
 3. Klient w toku rejestracji zobowiązany jest do wskazania, czy jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z dnia 14 października 2010 roku Dz. U. nr 220 poz. 1447). Dodatkowo Klienci – osoby fizyczne będące przedsiębiorcami zobowiązani są do wskazania, czy zamierzają dokonywać zakupu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient ponosi negatywne konsekwencje podania nieprawdziwych informacji, o których mowa w pkt. 3.
 5. Klient każdorazowo uzyskuje dostęp do Konta po podaniu na stronie internetowej Sklepu identyfikatora i hasła (logowanie).
 6. Akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i właściwych przepisów wykonawczych. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.)w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep. Klient może również dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (zgoda na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów Sklepu oraz podmiotów z nim współpracujących). 
 7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.

III. Zasady i realizacja sprzedaży

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem technicznym wymaganym do jego przeglądania i złożenia zamówienia w formie elektronicznej jest dostęp przez Klienta do komputera, aktualnej wersji przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.strefacyfrowejrodziny.pl
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.strefacyfrowejrodziny.pl  7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać: a. wyboru zamawianych pozycji Oferty, b. wyboru adresu dostawy, ewentualnie adresu, na jaki ma być wystawiona faktura lub rachunek (mogą to być różne adresy), c. wyboru sposobu płatności, jeśli taki wybór jest w danym momencie przewidziany, d. wyboru adresu e-mail na jaki przyjdzie potwierdzenie zamówienia i, jeśli dotyczy, na które zostaną przesłane treści cyfrowe. 
 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient ma następujące możliwości: a. częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne, b. anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
 5. Do sprzedaży oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 6. Poza sprzedażą towarów, Serwis oferuje Klientom również możliwość zakupu treści cyfrowych dostępnych w pakietach i/lub pojedynczo. Formaty sprzedawanych treści cyfrowych będą każdorazowo wskazane w opisie produktu.
 7. Wszystkie treści cyfrowe oferowane przez Serwis objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w ewentualnie – w licencji udostępnionej przy opisie produktu. W braku odmiennych ustaleń, przyjmuje się, że Użytkownik zakupuje dostęp jedynie dla własnego użytku, bez możliwości kopiowania treści kupionych materiałów lub webinariów.
 8. Użytkownik ma prawo korzystać z zakupionych treści cyfrowych wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z treści cyfrowych w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.
 10. Zamówienie zawierające treści cyfrowe zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Serwis od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
 11. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Serwis prześle wiadomość na adres e-mail/nr telefonu komórkowego podany przez Użytkownika, która zawierać będzie: a. potwierdzenie otrzymania płatności, b. informacje odnośnie sposobu pobrania treści cyfrowej, c. lub/i podsumowanie zamówienia produktów nie będących treściami cyfrowymi.
 12. Termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w opisie materiałów nie będących treściami cyfrowymi.
 13. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Serwis poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail/nr telefonu komórkowego podany przez Użytkownika. W przypadku dokonania przez Użytkownika uprzedniej płatności za takie zamówienie, Serwis dokona zwrotu wpłaconych środków.
 14. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Serwis potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Serwisu.
 15. Dokonując płatności za daną treść cyfrową, Użytkownik zgadza się na dostarczanie mu treści cyfrowych natychmiast po zapłacie, co nastąpi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Bezpośrednio przed dokonaniem w/w opłaty, Użytkownik zostaje poinformowany, że zgoda na natychmiastowe dostarczenie treści cyfrowych, oznacza dla niego brak prawa do odstąpienia od umowy na zasadzie skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 38 pkt 13 polskiej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

IV. Zmiany w zamówieniach.

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu umieszczony na stronach www Sklepu lub na podany stronie adres e-mail kontakt@strefacyfrowejrodziny.pl
 2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.
 3. Prawo do rezygnacji z zamówienia i do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, którzy nie są konsumentami i dokonują zamówienia w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

V. Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: a. podawane są w złotych polskich, b. zawierają podatek VAT, c. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, d. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, które opisane są na stronie internetowej: www.strefacyfrowejrodziny.pl
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach przyjętych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VI. Czas realizacji zamówienia.

 1. Zamówienia na treści cyfrowe są realizowane automatycznie. 
 2. Zamówienia na usługi cyfrowe (realizacja usługi) są realizowane w terminie uzgodnionym z Klientem. 
 3. Sklep zobowiązuje się w ciągu 24 godzin roboczych od otrzymania zamówienia potwierdzić przyjęcie zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 4. Terminy realizacji zamówień towarów wynoszą od 2 do 7 dni roboczych.
 5. Zamówienie może być dostarczone na terytorium Polski. Jeżeli na stronie Sklepu przewidzianych jest kilka opcji dostarczenia towaru, Klient może dokonać wyboru rodzaju dostawy na wskazany przez siebie adres.
 6. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 VII. Formy płatności.

 1. Klient – jeśli taka możliwość jest w danym momencie przewidziana na stronie internetowej Sklepu – może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: przelew bankowy, przelew elektroniczny, płatność kartą kredytową.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
 3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

VIII. Reklamacje.

 1. Niniejszy punkt Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 6. Reklamacja może zostać złożona na przykład:
  – pisemnie na adres: ul. Kompanii Jerzyków 2/2, 05-082 Latchorzew
  – w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@strefacyfrowejrodziny.pl
 7. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 8. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
 9. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 11. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale „Zwroty” zwrot należności Klientom.
 12. Postanowień pkt 1-5 tego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.

 

IX. Dodatkowe uprawnienia klienta dotyczące treści/usługi cyfrowej

 1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 
  1. doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
  3. brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
 6. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy.
 7. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli: 
  1. Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub;
  2. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.
 8. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

X. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Jeśli zawierają Państwo Umowę jako Konsumenci, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  – umowy o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  – umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;
  – gdy przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);
  – gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep (www.strefacyfrowejrodziny.pl ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez pismo wysłane pocztą. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Proszę odesłać lub przekazać rzecz na adres Sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwroty odbywają się na koszt Kupującego. 
 6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, w szczególności za zmniejszające wartość rzeczy uznaje się otwarcie hermetycznie zapakowanego opakowania z kosmetykiem.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracane towary powinny być kompletne (w szczególności nie powinny być pozbawione zawieszek, metek).
 9. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie X regulaminu.
 10. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

XI. Zwrot należności Klientom.

 1. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten zostanie zainicjowany maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto podane przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

XII. Rejestracja Klientów

 1. Rejestracja konta Klienta następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego w zasobach Sklepu. W toku Rejestracji niezbędne jest wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu. Sklep uprawniony będzie do udzielania Klientom rabatów i upustów według swojego uznania.
 2. Klienci zobowiązani są do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji, natomiast w przypadku zmiany do ich niezwłocznej aktualizacji.
 3. W przypadku stwierdzenia używania Konta w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem, lub dobrymi obyczajami, Sklep zastrzega sobie prawo do likwidacji Konta.
 4. Ponowna Rejestracja w przypadku naruszenia przepisów prawa, Regulaminu lub dobrych obyczajów możliwa jest jedynie za zgodą Sklepu.

XIII. Odpowiedzialność Sklepu. 

Sklep podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Portalu pod względem technicznym, formalnym i prawnym, w szczególności dokłada należytych starań aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do danych Klienta. W tym celu Sklep stosuje zabezpieczenia techniczne.   

XIV. Opinie o produktach. 

 1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych  w niniejszym punkcie Regulaminu.
 2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie Internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Usługobiorca może również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.
 1. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego. 
 2. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 3. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego). 
 4. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów: 
 5. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Usługodawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.
 6. Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym. 
 7. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu. 
 8. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu.
 9. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii, chyba że jest to zaznaczona inaczej w przy samej opinii.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w zasobach Sklepu. Zmienione postanowienia obowiązują tych Klientów, którzy dokonali zamówień po dacie wejścia w życia zmian.
 3. Wobec Klientów korzystających ze strony internetowej Sklepu jako Konsumenci ewentualne zmiany dokonane wskutek zmian przepisów prawa, orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obowiązują od chwili poinformowania o dokonaniu zmiany i umożliwienia Klientowi zapoznania się z jej treścią. Nowa wersja Regulaminu zostanie również zamieszczona w zasobach Sklepu.
 4. Sklep do korespondencji wykorzystywać będzie adres e-mail kontakt@strefacyfrowejrodziny.pl 
 5. Faktury za należności zależnie od woli Sklepu lub indywidualnych uzgodnień Stron mogą być przesyłane w formie papierowej lub elektronicznej.
 6. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. nr 249 poz 1661)

 

Pobierz Regulamin Sklepu – pdf